Ikec Hoorn Trigoon

Hoe werken wij

Waarin onderscheiden we ons

Onze gedeelde waarden.

Positieve benadering

We benaderen kinderen positief en benoemen gewenst gedrag.
Dit is ons pedagogisch uitgangspunt in de benadering van kinderen.

We gebruiken hierbij de principes van:
• Kanjertraining / vreedzame school
• PBS

Talentontwikkeling

We gaan uit van de kracht van kinderen en benaderen hen vanuit wat ze al wel kunnen, want iedereen heeft talenten. We stimuleren kinderen in de breedte vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. Talentontwikkeling staat in ons aanbod centraal. Kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en bouwen dit verder uit. We zorgen zoveel mogelijk voor een betekenisvol aanbod (echte materialen en omgeving) en spelontwikkeling neemt een centrale plek in.

Diversiteit

Diversiteit is een gegeven en een belangrijke meerwaarde: alle kinderen doen mee en er wordt geen kind buitengesloten. De pedagogische omgeving laat kinderen ervaren dat ze erbij horen en zichzelf kunnen zijn. Voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen, is support aanwezig. Het IKEC laat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan thuisnabij onderwijs en kinderopvang. Dat betekent dat we onze expertise inzetten om de pedagogische omgeving te versterken, zoveel mogelijk op een reguliere school/kindvoorziening. Experts van het IKEC ondersteunen op locaties en zijn gericht op het leren en participeren van alle kinderen en op het wegnemen van barrières in de pedagogische omgeving die ontwikkeling in de weg staan. We kijken altijd naar wat voor het kind het beste is.

Handelingsgericht

We werken vanuit de visie van handelingsgericht werken (HGW). Niet alleen binnen school, maar ook in de naschoolse tijd, de zorg en in onze samenwerking met ouders. We bieden zowel onderwijs, opvang, zorg/behandeling, opvoedingsondersteuning en zetten in op een brede ontwikkeling.

Dit zijn de zeven uitgangspunten van HGW:
1. Doelgericht werken en systematisch evalueren
2. Onderwijs/ontwikkel en opvoedbehoeften van het kind staan centraal
3. Wisselwerking en afstemming: Wat werkt?
4. Professional en ouders doen ertoe: wat zijn de ondersteuningsbehoeften?
5. Het positieve van het kind, school/kindvoorziening en ouders benutten
6. Samenwerking van kindvoorziening, ouders, kind en professionals
7. De werkwijze is systematisch en transparant

We kijken naar het geheel, naar het hele systeem rond het kind.

En nemen dit mee in onze aanpak en aanbod. Eén kind één plan, gericht op het hele systeem.

Specialisten die samenwerken rond het kind en zijn/haar omgeving

In het IKEC werken professionals interdisciplinair samen. Omdat ze de kunst van het samenwerken beheersen en omdat de noodzaak er is. In de eerste om de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden (gezin, school, opvang, vrije tijd). En ten tweede omdat je complexe vraagstukken rond opvoeden, ontwikkelen en onderwijzen niet geïsoleerd maar integraal aan moet pakken. Het team is in staat gezamenlijk besluiten te nemen, diagnoses te stellen, analyses te maken, perspectief te ontwikkelen, plannen uit te werken en praktisch uit te voeren en de processen en resultaten te volgen. Dit betekent niet dat iedereen hetzelfde doet. Integendeel! Juist de diversiteit aan deskundigen/expertise is essentieel. Zowel in de rol van expertiseteam naar buiten als in het team dat samenwerkt op het IKEC.

Partnerschap vanuit kracht

Wij werken vanuit onze eigen kracht en sluiten aan bij de visie en de aanpak van de professionals van reguliere voorzieningen met wie we samenwerken. Zo werkt ieder vanuit zijn of haar eigen kracht en dat vergroot onze gezamenlijke effectiviteit. Dat geldt ook voor onze samenwerking met ouders. We werken met hen samen aan het versterken van de opvoedomgeving, en doordat wij de ouders als expert benaderen – niemand kent het kind tenslotte beter dan de ouders – boeken we betere resultaten. Partnerschap vanuit ieders expertise en kracht kenmerkt ook onze samenwerking met reguliere scholen en kinderopvang. We zetten ons samen in om de pedagogische omgeving te versterken op een manier die aansluit bij de visie en aanpak van de voorziening.

ikec-stichtingleergeld2.jpg?>

Rots en Water

Rots en Water is een soort weerbaarheidstraining en een anti pestprogramma. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen op een speelse manier gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).  
  
De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:  
zelfvertrouwen 
zelfreflectie 
zelfbeheersing 
 
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn:   
stevig staan, rustig ademhalen en concentreren 
het herkennen en aangeven van grenzen 
en bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rots-kwaliteit) 
je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Water-kwaliteit) 
jezelf zijn in contact met anderen 
voor anderen opkomen 
concentratie en focus 
  
Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. 
De training bestaat uit 10 lessen en deze vinden plaats tussen de zomer- en kerstvakantie. 
De lessen worden gegeven door de eigen leerkracht met een tweede trainer van de school. 
 
De leerkracht houdt ouders/verzorgers op de hoogte op welke dag de lessen worden gegeven. Het is namelijk van belang dat uw kind die dag kleding aan heeft waar hij/zij zich makkelijk in kan bewegen. Sportkleding is natuurlijk het prettigst. 
 
De kinderen leren door eerst stevig te staan 'rust' te vinden om de juiste keuze te maken: een 'rotskeuze' of een 'waterkeuze'. Het is daarom van belang om tijdens de training op blote voeten te oefenen. Op die manier voel je het meest contact met de ondergrond.