Ikec Hoorn Trigoon

Ondersteuning in BAO

Ondersteuning in de basisscholen.

Het inclusieteam is een pilot en wordt ingezet op 7 reguliere basisscholen in Hoorn (knooppunt 12). Het inclusieteam werkt aanvullend op de ondersteuningsstructuur vanuit het samenwerkingsverband en werkt intensief samen met de jeugd- en gezinswerker vanuit 1.Hoorn die gekoppeld is aan de school.

ikec-ondersteuning1.jpg?>

Inclusieteam

In het inclusieteam zijn specialisten uit alle Trigoonscholen werkzaam, maar ook vanuit de Jeugdzorg. Een belangrijke opdracht voor het IKEC is om de expertise die daar samenkomt ook in te zetten op de reguliere scholen in Hoorn en binnen de kinderopvang. Hiervoor is de pilot ‘Inclusieteam IKEC’ opgezet. Het inclusieteam is onderdeel van het IKEC.

Het inclusieteam is een flexibel team waarin een leerkracht met ruime ervaring in het Speciaal (Basis) Onderwijs (P²O- medewerker) en een jeugdzorgwerker vanuit het IKEC samen begeleiding en ondersteuning bieden op een reguliere school of kinderopvangorganisatie. Zij werken als ‘tandem’ op basis van de vraag vanuit scholen of kinderopvanggroepen. Met als uitgangspunt de samenwerking versterken tussen onderwijs- opvang en zorgexpertise; waardoor de expertise integraal wordt ingezet. Gelijkwaardigheid is hierbij van groot belang. De inzet is gericht op begeleiding en ondersteuning in de praktijk, zoveel mogelijk in de groep of klas. Met als doel te ondersteunen en coachen; waardoor kinderen op hun eigen school of kinderopvanggroep kunnen blijven. Voorkomen wordt dat kinderen naar specialistische voorzieningen moeten en er zwaardere zorg/ondersteuning ingezet moet worden. We bieden preventieve ondersteuning en snelle hulp zonder ingewikkelde procedures en beschikkingen.

De vraag en vervolgens de begeleiding kan gericht zijn op een individueel kind, een groep kinderen, een medewerker (leerkracht/pedagogisch medewerker) of het team. In het oppakken van de vraag wordt onderling tussen de leerkracht en de jeugdhulpmedewerker afgestemd waar de expertise ligt. De werkwijze van de inclusie-medewerkers is preventief, wat betekent dat deze medewerkers zoveel mogelijk vroegtijdig ingrijpen en lichte interventies inzetten. Het doel is het voorkomen dat kinderen vastlopen in hun ontwikkeling of er andere problemen ontstaan. De jeugdhulpmedewerkers van het inclusieteam zijn voor een vast aantal uur per week aan een vaste school gekoppeld net als de leerkrachten en worden inhoudelijk ondersteund door een geregistreerde gedragswetenschapper.ikec-ondersteuning2.jpg?>

Doel van dit inclusieteam:

- Scholen, opvanglocaties en peutergroepen zoveel mogelijk ondersteunen en coachen; waardoor kinderen zo lang als mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven.
- Hiermee voorkomen dat kinderen naar speciale scholen moeten, die vaak verder van huis zijn.
- snelle hulp/ondersteuning bieden in de praktijk
- Samenwerking bevorderen tussen (speciale) scholen - opvang en zorg, waardoor de expertise integraal wordt ingezet en elkaar gaat versterken.

De inzet van het inclusieteam wordt gefinancierd door:
- Gemeente: inzet van preventieve jeugdzorgwerkers;
- Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop;
- het IKEC;
- diverse basisscholen

Voordelen:
- Een leerling met een hulpvraag wordt snel en effectief geholpen;
- De medeleerlingen profiteren mee van deze begeleiding;
- de leerkracht weet zich zekerder van zijn/haar kunnen en kan andere kinderen zelf helpen

Het inclusieteam wordt regelmatig geëvalueerd.