Ikec Hoorn Trigoon

Nieuws

We blijven bezig

Ikec Hoorn blijft zich ontwikkelen en specialiseren.

art-g1a51ee3ab-640.jpg?>

juni 2021 We gaan bouwen!

De Hoornse gemeenteraad heeft op dinsdagavond 15 juni 2021 vrijwel unaniem ingestemd met de keuze voor de oude hockeyvelden als locatie voor het nieuw te bouwen IKEC.
Het bouwvoorstel is in aangepaste vorm aangenomen: het CDA diende, zoals al verwacht, een amendement in waarbij de beoogde drie sporthallen worden teruggebracht tot één grote, met compartimenten, of twee kleinere sporthallen. Ons bestuur heeft aangegeven dat de enige mogelijkheid tot beperken van kosten te vinden was in de gymzalen. Als het nodig zou zijn om het besluit rond te krijgen, kon daarmee worden ingestemd.  Dit is wel erg jammer, maar op te vangen. Daarnaast werd de parkeergarage geschrapt. Verschillende ouders vroegen middels ingezonden brieven aandacht van de gemeente voor de moeilijkheden waar zij zich voor gesteld zagen: zoals bijvoorbeeld twee kinderen op verschillende locaties, meermalen locatiewissels in één schoolloopbaan en meer. Deze bevonden zich onder de meer dan dertig documenten die nodig waren om de raad te informeren. Voordat het tot een besluit kwam was er toch nog wel wat discussie. Eén raadslid merkte op dat de visie die onder het IKEC ligt hem nog niet zo duidelijk was, maar dat werd door zijn collega’s snel weerlegd: “De visie van het ministerie van onderwijs is helder. Het kind centraal en de aanpak integraal. Waar kan dat beter dan in een IKEC?” En ook: “Het bestuur van het IKEC heeft de visie meerdere malen toegelicht in deze raad.” Maar vooral de financiën bleven een heikel punt. De gemeente Hoorn staat er niet rooskleurig voor en de bouw van het IKEC vergt van Hoorn een investering van 22 miljoen euro, het hoogste bedrag dat Hoorn ooit in één keer heeft uitgegeven. Er werden dan ook vragen gesteld over de tijdige haalbaarheid van het integraal huisvestingsplan van Hoorn, waarin ook alle andere scholen in Hoorn zijn opgenomen. Ook de druk op de omgeving van de Nieuwe Steen was een punt van zorg. Hoe dan ook: de kogel is door de kerk! Wethouder Samir Bashara verwacht dat de huidige planning gehaald wordt en dat het nieuwe IKEC- gebouw in schooljaar 2024-2025 in gebruik kan worden genomen. Dus: WE GAAN BOUWEN!

Oktober 2020

De onderwijszorgarrangement (OZA)-groep op het IKEC in Hoorn 

Door Cindy Dekker en Bert Bruinsslot

Landelijk staat de ‘thuiszittersproblematiek’ hoog op de agenda. Ook binnen het SWV De Westfriese Knoop worden verschillende initiatieven genomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de OZA-groep die is gestart op het IKEC Hoorn. Hier zijn we als IKEC heel blij mee, we streven na om zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs, ontwikkelingsstimulering, opvang en zorg te bieden in een omgeving die voor hen veilig is.

Vanaf oktober 2020 is er op het IKEC Hoorn voor maximaal 10 kinderen een onderwijs-zorg arrangement groep. Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die dreigen uit het primair onderwijs te raken of vanuit thuiszitten of dagbesteding / dagbehandeling weer terug geleid moeten worden richting onderwijs. De ondersteuning die deze kinderen nodig hebben kan alleen maar gerealiseerd worden als er een intensieve samenwerking is tussen onderwijs en jeugdhulp. Bij deze kinderen is namelijk vaak sprake van complexe problematiek en een belaste voorgeschiedenis, hetgeen maatwerk vraagt. Deze kinderen hebben een combinatie van specifieke zorg- én onderwijsbehoeften gericht op hun onderliggende problematiek. Belangrijk is dat bij aanmelding wordt ingeschat dat instroom in een reguliere S(B)O / V(S)O groep binnen de periode van maximaal een jaar een realistisch perspectief is. Via de onderwijsconsulent van het SWV kan een leerling worden aangemeld bij de OZA-commissie. Deze commissie beslist of de OZA-groep inderdaad een passend arrangement is voor de leerling en stelt de onderwijs- en jeugdzorgdoelen vast.

Inmiddels zijn er 6 leerlingen gestart. De eerste weken dat de leerling komt, staan in het teken van opbouwen: positieve ervaringen opdoen in een schoolse setting, kennismaken en een band opbouwen met de medewerkers op de groep, het kind zich veilig laten voelen etc. Hierbij bouwen we zo snel als mogelijk, maar zo langzaam als nodig op, waarbij we altijd een volledige schoolgang nastreven. In het integraal perspectiefplan (IPP) worden onderwijs- én jeugdzorgdoelen geformuleerd. Op de groep zijn altijd 3 medewerkers aanwezig: de leerkracht, een jeugdzorgmedewerker van Parlan en een onderwijsassistent. Zij werken gezamenlijk aan de voorwaardelijke doelen die moeten worden bereikt om de stap naar onderwijs weer te kunnen maken. Bij veel van de kinderen zijn doelen gesteld op het gebied van de emotieregulatie; hoe herken ik bij mezelf dat de spanning oploopt en hoe reageer ik dan op een adequate manier? Doordat de groep klein is en de begeleiding intensief, kunnen de kinderen dit in een veilige setting oefenen.

En het leuke is dat we u kunnen mededelen dat de eerste tussentijdse evaluaties positief zijn! Het lukt de kinderen om weer aanwezig te zijn volgens hun opbouwschema, om weer met plezier naar school te komen, om weer te kunnen functioneren in een groep (ook al is deze nog klein), om weer wat schoolse taken uit te voeren. Een eerste stap richting de doelen op langere termijn is gezet! Bij één leerling verloopt het proces iets moeizamer, maar dan kan er direct via de OZA-commissie met meerdere deskundigen worden nagedacht over vervolgstappen. De lijnen tussen onderwijs – zorg en ouder(s) / verzorger(s) zijn kort en dat werkt superfijn!

 

ikec-ontwikkeling1.jpg?>

September 2019

En op 1 augustus is het dan zover.
De bedoeling was dat we op locatie Scheerder nog wat door konden groeien en daarvandaan dan de stap naar het nieuwe gebouw zouden kunnen maken. Helaas bleek de werkelijkheid weerbarstiger. Het gebouw was er nog niet en inmiddels barstte locatie Scheerder uit haar voegen. We ontkwamen er niet aan om het IKEC uit te breiden in een van onze eigen gebouwen.

Dat werd locatie Eikstraat (Het voormalige gebouw van de onderbouw van SO De Eenhoorn). Inmiddels hadden we het IKEC in domeinen verdeeld en startten we op locatie Eikstraat met domein 3 (kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 9 jaar). De locatie Scheerder werd omgedoopt tot domein 1 en 2. Domein 1 voor de nog op te zetten kinderopvang tot en met 4 jaar. Domein 2 voor de kinderen in de kleuterleeftijd.

Daarmee ontstond een volledig nieuwe dynamiek in het IKEC. Het liep allemaal over meer schijven en de ene collega was niet altijd goed op de hoogte van wat de andere collega deed. Doordat al die aparte scholen en instellingen nog door hun eigen directeur werden aangestuurd werd het allemaal best complex. Tijd dus voor de start van het IKEC. Niet wachten tot aan het nieuwe gebouw, maar nu doorpakken. Op die manier konden we het allemaal een stuk efficiënter aanpakken. Geen dubbel werk meer, geen dingen die blijven liggen, gemakkelijker werken met de software en de leerkracht hebben dan ook administratief eindelijk hun hele groep in één systeem.

brain-g33ebc8b92-640.png?>

Ervaringen

Hier willen wij ervaringen van leerlingen, hun ouders en onze collega's gaan verzamelen!